Obama will travel to Boston on Thursday

April 16, 2013 5:31 PM