Football: Richland NE at Northwestern

November 19, 2008 1:33 PM