Fallon shuffles to Ridge View students' dance

May 29, 2009 09:40 AM