CC: Shamrocks boys off to state

November 03, 2008 11:50 AM