South Carolina's Savannah McCaskill (7)
South Carolina's Savannah McCaskill (7) Sean Rayford online@thestate.com
South Carolina's Savannah McCaskill (7) Sean Rayford online@thestate.com